Polityka prywatności i plików cookies

Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu (zwany dalej: MZK) chroni prywatność Użytkownika w trakcie korzystania ze strony internetowej ebilet.mzklowicz.pl (zwaną dalej: Serwis) z należytą ostrożnością i powagą, ponieważ przestrzega stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych. Korzystając z Serwisu Użytkownik zgadza się z „Polityką prywatności i cookies” stosowaną przez MZK.

 

Polityka prywatności

Zbieranie informacji oraz danych osobowych

MZK poprzez Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji i danych osobowych, to znaczy nie są gromadzone dane pozwalające na ustalenie tożsamości użytkownika takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, itp. Wszelkie pozostałe dane przekazywane za pomocą tego Serwisu będą traktowane przez MZK jako całkowicie poufne. Informacje te nigdy nie będą udostępniane stronom trzecim lub publikowane bez wcześniejszej zgody osoby odwiedzającej Serwis.

Dane osobowe, kontaktowe przekazywane z wykorzystaniem formularza „Zgłoszenie” (imię/imiona i nazwisko, e-mail, numer telefonu, numer karty) nie są przetwarzane przez Serwis MZK, a jedynie kierowane w postaci e-maila do odpowiedniej komórki organizacyjnej MZK w celu realizacji zgłoszenia.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika

Stosowanie do przepisów o ochronie danych osobowych MZK w Łowiczu informuje, iż:

 • Administratorem podanych danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu z siedzibą w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 2b, 99-400 Łowicz, tel/fax: (46) 837-36-23 , e-mail: biuro@mzklowicz.pl, www: www.mzklowicz.pl;
 • Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zgłoszeń na podstawie zgody osoby której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku);
 • Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przetworzenia zgłoszenia;
 • Użytkownik posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu oraz do przenoszenia danych;
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
 • Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane do chwili zakończenia całego procesu realizacji zgłoszenia, po czym zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Podane przez Użytkownika dane osobowe będą traktowane jako poufne i nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że MZK zostanie do tego zobowiązane przez właściwy podmiot na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

MZK jest wyłącznym właścicielem informacji oraz wszelkich danych zgromadzonych w Serwie i nie będzie tych informacji sprzedawał, wydzierżawiał ani udostępniał osobom trzecim w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa. MZK będzie wykorzystywało przekazane dane wyłącznie w celu w jakim zostały przekazane.

Bezpieczeństwo

MZK chroni swoje dane w tym dane osobowe stosując odpowiednie techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu uniknięcia przypadkowych bądź umyślnych manipulacji tych danych, ich utraty, zniszczenia lub uzyskania do nich dostępu przez osoby do tego nieuprawnione. Środki bezpieczeństwa rozwijane są sukcesywnie w miarę postępu technologicznego.

 

Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną dla Użytkownika przez MZK w Łowiczu.

Definicje

 • Administrator – oznacza przedsiębiorstwo Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu, 99-400 Łowicz, ul. Armii Krajowej 2b, NIP: 8341666454, REGON: 750100666, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika;
 • Cookies (tzw. „ciasteczka”) – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu;
 • Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
 • Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez zewnętrznych usługodawców Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu;
 • Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie ebilet.mzklowicz.pl;
 • Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu;
 • Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

 1. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika;
 2. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje w Serwisie Cookies własne w następujących celach:

 1. logowanie się do serwisu (tzw. pliki cookies sesyjne) – „niezbędne” pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. do zabezpieczenia formularzy (tzw. anti-forger token) – pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. zapamiętania decyzji o akceptacji polityki cookies – „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies Zewnętrzne

Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celach:

 1. umieszczania czcionek Google Fonts;
 2. zabezpieczeń formularzy za pośrednictwem mechanizmu reCaptcha.

Administratorem w/w cookies zewnętrznych jest: Google Inc. z siedzibą w USA.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Poniżej przedstawiamy odnośniki z informacjami w jaki sposób można zmienić ustawienia przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików Cookies:

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.