Ryczałt 10 zł za bilet roczny

Ryczałt 10 zł za bilet roczny

Dnia 26 lipca Rada Miejska podjęła uchwałę nr LX/427/2018 i tym samym oprawiła wcześniejsze zmiany w taryfikatorze  cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie. Nowy cennik zacznie obowiązywać po uprawomocnieniu się tej uchwały co nastąpi w ciągu 14 dni licząc od momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego.

W szczególności wprowadza się Łowicki Bilet Roczny  za sumę 10,00 zł.

Korzystanie z Łowickiego Biletu Rocznego przysługuje następującym osobom:

  • dzieciom w wieku do 7 lat, na podstawie oświadczenia opiekuna,
  • osobom, które ukończyły 70 lat, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości,
  • honorowym obywatelom Miasta Łowicza, na podstawie legitymacji Honorowego Obywatela Miasta Łowicza,
  • członkom rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, posiadających kartę „Duża Rodzina 3+ i rodzina zastępcza”,
  • głuchym, głuchoniemym, niewidomym i ich przewodnikom (zarówno osobom,
    jak i psom), na podstawie legitymacji właściwego organu,
  • niepełnosprawnym i ich opiekunom na podstawie dokumentu stwierdzającego stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  • honorowym dawcom krwi, posiadających honorowe odznaki Polskiego Czerwonego Krzyża, Zasłużony Honorowy Dawca Krwi, na podstawie legitymacji Polskiego Czerwonego Krzyża.”.