Regulamin doładowania karty miejskiej

REGULAMIN

korzystania z  Łowickiej  Karty  Miejskiej – biletu elektronicznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji  w  Łowiczu

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin korzystania z ŁKM –  biletu elektronicznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji  w Łowiczu określa warunki i odprawy podróżnych związane  z użytkowaniem ŁKM, a w szczególności jej:

1) uzyskania,

2) użytkowania,

3) doładowania,

4) kontroli.

§2

Regulamin obowiązuje na terenie Gminy Miasta Łowicz oraz na terenie Gmin,
z którymi Gmina Miasto Łowicz podpisała Międzygminne Porozumienie w sprawie powierzenia jej do realizacji lokalnego transportu zbiorowego na ich obszarze.

§3

Słownik pojęć użytych w regulaminie:

 1. MZK – Miejski Zakład Komunikacji w Łowiczu, świadczący usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na obszarze określonym w § 2;
 2. ŁKM – Łowicka Karta Miejska; bezkontaktowa, elektroniczna karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych i elektronicznej portmonetki oraz informacji o ewentualnych uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych;
 1. bilet elektroniczny – dokument przewozu uprawniający do przejazdów pojazdami MZK, zapisany na karcie biletu elektronicznego w formie elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe lub biletu okresowego oraz zawierający informacje
  o uprawnieniach do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych, zgodnie z cennikiem opłat;
 2. elektroniczna portmonetka – to usługa uruchomiona na ŁKM pozwalająca
  na gromadzenie środków celem wykorzystania ich do wnoszenia opłat za jednorazowe przejazdy pojazdami MZK, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat. Usługa jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej środków pieniężnych;
 3. jednorazowy bilet elektroniczny – bilet uprawniający do jednorazowego przejazdu osoby lub przewozu bagażu pobierany z elektronicznej portmonetki, wymagający każdorazowo rejestracji przy wsiadaniu i wysiadaniu;
 4. okresowy bilet elektroniczny – bilet uprawniający do przejazdu osoby w określonym przedziale czasowym, bez limitu ilości przejazdów, wymagający każdorazowo rejestracji przy wsiadaniu i wysiadaniu do/z autobusu;
 5. Centrum Obsługi Klienta (COK), siedziba MZK w  Łowiczu, ul. Armii  Krajowej 2 b, 99 – 400 Łowicz; Punkt Obsługi Klienta (POK) – punkty MZK prowadzące sprzedaż elektronicznych biletów okresowych lub doładowań elektronicznej portmonetki, przyjmujące wnioski o wydanie i wydające kartę biletu elektronicznego oraz umożliwiające użytkownikom sprawdzenie stanu karty biletu elektronicznego. Wykaz adresów zamieszczono na stronie internetowej MZK: www.mzklowicz.pl ;
 6. ważność biletu elektronicznego – okres czasowy na jaki został wydany bilet
  elektroniczny. Rozpoczęcie ważności biletu okresowego – aktywowanie poprzez zbliżenie biletu elektronicznego do kasownika;
 7. rejestracja przejazdu – operacja zbliżenia karty biletu elektronicznego do kasownika znajdującego się w pojeździe, która może być połączona z wybraniem opcji (rodzaj biletu itp.) na ekranie dotykowym kasownika, w wyniku czego następuje zapis informacji o wykorzystaniu znajdującego się na karcie biletu elektronicznego odpowiedniego rodzaju biletu. Rejestracja powinna być dokonana niezwłocznie po wejściu do pojazdu;
 8. rejestracja wyjścia z pojazdu – operacja zbliżenia karty biletu elektronicznego do kasownika przy wysiadaniu z pojazdu;
 9. personalizacja karty biletu elektronicznego – zapisanie na karcie danych osobowych użytkownika ze zdjęciem, prowadzone w punktach COK lub POK;
 10. opłata – należność pobierana od wnioskodawcy za wydanie nowej / duplikatu spersonalizowanej ŁKM;
 11. kaucja – suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania
  i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania;
 12. doładowanie portmonetki – elektroniczna modyfikacja (zwiększenie) stanu portmonetki na przejazdy;
 13. karta zablokowana – karta nieaktywna w wyniku działania MZK w następstwie zgubienia, zniszczenia, kradzieży lub zakończenia okresu użytkowania karty;
 14. czytnik kontrolerski – urządzenie na wyposażeniu osób upoważnionych do kontroli biletów służące do odczytywania informacji zakodowanych na karcie biletu elektronicznego;
 15. automat biletowy mobilny – urządzenie służące do sprzedaży biletów, umieszczone
  w pojazdach MZK, umożliwiający dokonywania płatności gotówką (bilon), karta płatniczą zbliżeniową;
 16. automat biletowy stacjonarny – urządzenie służące do sprzedaży biletów, umieszczone na niektórych przystankach MZK, umożliwiający płatność gotówką                  i kartą płatniczą, wykaz przystanków na www.mzklowicz.pl ;
 17. kasownik biletów elektronicznych(dwufunkcyjny) – urządzenie znajdujące się
  w pojazdach MZK, służące do kasowania biletów papierowych, rejestracji biletów elektronicznych i aktywowania biletów elektronicznych zakupionych przez internet;
 1. indywidualny numer klienta – numer w systemie biletu elektronicznego przypisany jednemu konkretnemu użytkownikowi, służący do weryfikacji podczas logowania się do systemu przez internet, numer nadawany jest automatycznie;
 2.  hasło abonenckie – ciąg liter i cyfr służących do weryfikacji użytkownika przy logowaniu się do systemu przez internet, hasło określane jest indywidualnie przez użytkownika


  §4

 1. Właścicielem ŁKM jest Gmina Miasto Łowicz.
 2. Dystrybutorem ŁKM jest MZK.
 3. ŁKM może zostać wydana jako:
 • spersonalizowana (imienna), ze zdjęciem użytkownika, z której może korzystać tylko i wyłącznie osoba fizyczna wskazana personalnie na karcie,
 • na okaziciela, z której może korzystać każda osoba posiadająca tą kartę podczas przejazdu środkami komunikacji miejskiej.
 1. ŁKM jest ważna przez okres 60 m-cy od daty jej wystawienia. Przed upływem terminu ważności karty należy zgłosić się z kartą do COK lub POK w celu wydania nowej karty.
 2. Dla zachowania ważności kart nie wolno ich łamać, zginać, uszkadzać mechanicznie (np. dziurkować lub obcinać), narażać na działanie wysokich i niskich temperatur, środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.

  §5

 1. Spersonalizowana ŁKM po raz pierwszy wydawana jest bezpłatnie.
 2. Spersonalizowana ŁKM wydawana jest na wniosek zgodnie z zasadami zawartymi
  w rozdziale 2.
 3. Nowa karta (duplikat karty) spersonalizowana tego samego typu może być wydana na pisemny wniosek użytkownika w przypadku:

1/.  zniszczenia lub uszkodzenia karty,

2/.  zagubienia lub kradzieży (zgłoszonej w COK lub POK).

 1. Za wydanie duplikatu spersonalizowanej ŁKM bądź nowej (po upływie 60 – miesięcznego okresu ważności karty) pobierana jest opłata w kwocie 20 zł. Kwota ta nie podlega zwrotowi.

  §6

 1. Karta na okaziciela nie wymaga składania wniosku.
 2. Warunkiem wydania ŁKM na okaziciela jest zakup dowolnego biletu na okaziciela lub doładowanie elektronicznej portmonetki kwotą nie mniejszą niż 10 zł.
 3. Na ŁKM na okaziciela nie można zapisać imiennego biletu okresowego.
 4. Za wydanie ŁKM na okaziciela pobierana jest kaucja w kwocie 20 zł. Kaucja jest nieoprocentowana i jej zwrot następuje przy zwrocie karty, w COK lub POK, w kwocie nominalnej.
 5. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku:

1/.  zniszczenia lub uszkodzenia karty z winy użytkownika,

2/.  zagubienia karty przez jej użytkownika,

3/.  niezgłoszenia się do POK w terminie 1 miesiąca od daty upływu terminu ważności    Karty,

4/.  nie używania karty w okresie 3 lat.

 1. Wraz ze zwrotem karty na okaziciela przez Użytkownika, w przypadku aktywnej usługi elektronicznej portmonetki, zostaje zwrócony mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystane środki z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe (zwrot następuje wyłącznie gotówką). Za niewykorzystane bilety okresowe nie przysługuje zwrot środków.
 2. Karta na okaziciela może być użytkowana przez wielu użytkowników.
 3. Karta na okaziciela nie zawiera ulg przysługujących jej Użytkownikowi. Jest kartą uprawniającą do przejazdów normalnych. Wybór jednorazowego biletu ulgowego wymaga jego wybrania w menu kasownika (odpowiednimi przyciskami) oraz zbliżenia ŁKM do czytnika (miejsce zbliżenia karty oznaczone na czytniku).

  §7

W przypadku znalezienia karty biletu elektronicznego należy dostarczyć ją do COK lub POK. 

Rozdział 2.

Składanie wniosku i uzyskanie karty biletu elektronicznego

§8

 1. Warunkiem uzyskania spersonalizowanej ŁKM jest złożenie poprawnie wypełnionego wniosku wraz ze zdjęciem legitymacyjnym (bez nakrycia głowy i okularów przeciwsłonecznych, portret na jednolitym tle z równomiernym oświetleniem twarzy; zdjęcie podlega zwrotowi po spersonalizowaniu karty) w punktach COK, POK lub drogą internetową. Adresy punktów i wzór wniosku znajdują się na stronie internetowej MZK: mzklowicz.pl, w COK i POK.
 2. Za osobę niepełnoletnią wniosek wypełnia rodzic lub opiekun prawny dziecka.
 3. Składając wniosek należy okazać dowód osobisty oraz dokument potwierdzający uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów, jeśli wnioskodawca takie posiada, w celu zweryfikowania przez pracownika danych osobowych umieszczonych we wniosku i ewentualnych uprawnień do przejazdów bezpłatnych lub ulgowych.
 4. Dane osobowe zawarte we wniosku służyć będą wyłącznie celom ewidencyjnym i będą przez MZK chronione zgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych. Warunkiem wydania spersonalizowanej ŁKM jest akceptacja Regulaminu ŁKM oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie karty nie będzie rozpatrywany.
 6. Odbiór spersonalizowanej ŁKM następuje w POK. O gotowości ŁKM do odbioru MZK powiadomi pocztą elektroniczną lub telefonicznie (o ile dane te zostały we wniosku wpisane).
 7. Spersonalizowane ŁKM wydawane są wnioskodawcy za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość lub osobie przez niego upoważnionej na podstawie pisemnego upoważnienia, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru dowodu osobistego osoby odbierającej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Upoważnienie załączone jest do wniosku.
 8. Spersonalizowana ŁKM wydawana jest wraz z zakupem dowolnego biletu okresowego lub doładowania elektronicznej portmonetki środkami o wartości minimalnej 10 zł.
 9. Każdorazowa zmiana danych osobowych: nazwisko, imię, adres, ewentualne uprawnienia do ulgi wnioskodawca zgłasza do COK lub POK w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych na karcie. Aktualizacja jest dokonywana po wypełnieniu wniosku oraz okazaniu dokumentu tożsamości i karty; aktualizacja niepowodująca wydanie nowej karty jest bezpłatna, wydanie nowej karty wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 20 zł.
 10. Użytkownik powinien odebrać spersonalizowaną kartę nie później niż w terminie
  30 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku. Po upływie tego terminu ŁKM ulega unieważnieniu, a pobrana opłata nie podlega zwrotowi.

 

Rozdział 3.

Zasady doładowywania karty

§9

 

 1. Na karcie można równocześnie zapisać jeden bilet okresowy i elektroniczną portmonetkę.
 2. Doładowanie karty odbywa się w COK ,POK, w automatach stacjonarnych lub przez internet.
 3. Kwota doładowania elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe nie może być mniejsza niż 10 zł.
 4. Każdorazowo po przeprowadzeniu doładowania wydawane jest potwierdzenie transakcji, które jest podstawą składania ewentualnej reklamacji. W przypadku doładowania przez internet potwierdzenie transakcji przesyłane jest elektronicznie.
 5. Łączna wartość środków zgromadzonym na elektronicznej portmonetce nie może przekroczyć 200 zł.
 6. W przypadku doładowania karty przez internet pasażer jest zobowiązany po upływie
  12 godzin od doładowania, ale nie później niż w okresie 5 dni do aktywowania karty
  w kasownikach lub automatach stacjonarnych, po upływie tego okresu wyłącznie w COK lub POK.
 7. Elektroniczna portmonetka jest aktywna w przypadku zgromadzenia na niej środków i jest ważna do czasu ich wykorzystania, nie dłużej jednak niż przez okres 12 m-cy od jej ostatniego doładowania.
 8. Przedłużenia ważności elektronicznej portmonetki dokonuje się przez kolejne doładowanie.
 9. W przypadku nieprzedłużenia ważności elektronicznej portmonetki w terminie, pozostałe na niej środki nie podlegają zwrotowi.
 10. W przypadku nie używania karty, a ciągłego przedłużania ważności elektronicznej portmonetki, traci ona ważność z upływem 3 lat. Pozostałe na niej środki nie podlegają zwrotowi.

Rozdział 4.

Zasady użytkowania karty

§10

Opis funkcjonowania kasownika:

 1. Kasownik służy do kasowania biletu i rejestracji przejazdu (wejście – wyjście), sprawdzania stanu konta karty i aktywacji środków przelanych przez internet.
 2. Kasowanie biletu polega na zbliżeniu karty do oznaczonego miejsca na kasowniku.
 3. Proces zawierania transakcji przebiega automatycznie.
 4. W przedniej części kasownika znajduje się moduł wyświetlacza dotykowego, na którym widoczna jest między innymi bieżąca data i godzina oraz inne informacje
  o realizowanym kursie i pola przycisków.
 5. Każda operacja przeprowadzana przy użyciu kasownika potwierdzana jest komunikatem informacyjnym na wyświetlaczu.

Na wyświetlaczu znajdują się cztery przyciski wyboru umożliwiające:

 • kasowanie za bilet normalny,
 • kasowanie za bilet ulgowy lokalny,
 • kasowanie za bilet ulgowy ustawowy,
 • sprawdzenie stanu karty (zarówno stanu środków zgromadzonych w elektronicznej portmonetce jak i stanu biletów okresowych).
 1. Kasowanie biletu jednorazowego normalnego, ulgowego dowolnego typu, powoduje, że kasownik jest gotowy przez około 5 sekund do pobrania jednorazowej opłaty,
  z elektronicznej portmonetki, za bilet stosownie do wybranej opcji. Po przyłożeniu karty rozpoczyna się automatyczne pobieranie stosownej opłaty.
 2. Wybranie przycisku „Sprawdzenie” oznacza uruchomienie funkcji sprawdzania stanu karty tj. terminu ważności biletu okresowego oraz salda elektronicznej portmonetki (funkcja jest aktywna przez około 5 sekund). Po przyłożeniu karty rozpoczyna się wyświetlanie stanu karty (kolejno: informacje o biletach okresowych, informacja                 o stanie elektronicznej portmonetki). Informacje o zawartości karty wyświetlane są sekwencyjnie (data – kwota). Dodatkowo generowany jest podwójny sygnał dźwiękowy.
 3. Poprawne przeprowadzenie:
 • rejestracji przejazdu z ważnym doładowanym biletem okresowym,
 • rejestracji przejazdu z uprawnieniem do przejazdów bezpłatnych,
 • skasowania lub dokasowania biletu z elektronicznej portmonetki,
 • wyrejestrowania karty ( dla biletu z elektronicznej portmonetki)

potwierdzane jest stosownym komunikatem na wyświetlaczu oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

 1. Kwoty pobierane z elektronicznej portmonetki, jako opłaty za przejazdy są zawsze podawane z dokładnością do 0,01 zł.
 2. Niezarejestrowanie przejazdu z biletu okresowego lub niepoprawne skasowanie biletu
  z elektronicznej portmonetki sygnalizowane jest poprzez sygnał dźwiękowy. Powód nie skasowania biletu lub braku rejestracji pokazany jest na wyświetlaczu kasownika.
 3. Zbyt szybkie odsunięcie karty od kasownika w trakcie rejestracji przejazdu lub podczas kasowania biletu z elektronicznej portmonetki spowoduje wyświetlenie komunikatu „Sprawdź operację” oraz wygenerowanie potrójnego sygnału dźwiękowego. Należy wtedy wybrać opcję sprawdzenia na kasowniku oraz ponownie zbliżyć do niego kartę, aby sprawdzić, czy operacja została prawidłowo zrealizowana przez kasownik.  W przypadku stwierdzenia braku rejestracji wykonanej czynności, należy ją powtórzyć.
 4. Kasownik posiada funkcję blokowania kasowania biletu oraz rejestracji karty. Blokada kasowania uruchamiana jest przez kierowcę z panelu sterującego lub poprzez Kartę Kontrolera. Stan zablokowania kasownika jest sygnalizowany stosownym komunikatem na wyświetlaczu „ZABLOKOWANY”. W stanie zablokowania kasownik obsługuje tylko Karty Kontrolera oraz umożliwia wyrejestrowanie pasażerskich kart.
 5. Karty spoza systemu MZK są ignorowane przez kasownik

  §11

Zasady kasowania biletu i rejestracji przejazdu:

 1. System kasowania biletu z karty z elektroniczną portmonetką funkcjonuje na zasadzie pobierania opłat typu wejście-wyjście, co oznacza, że posiadacz karty zobowiązany jest zarejestrować przejazd w chwili wejścia do autobusu poprzez jej przyłożenie do oznaczonego miejsca na kasowniku.
 2. Opłata z elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe pobierana jest                      w systemie zaliczkowym przy wejściu do autobusu, a końcowe rozliczenie                            i ewentualny zwrot nadpłaty dokonywany jest przy wyjściu z autobusu. Zarejestrowanie przejazdu ze środków elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe powoduje pobranie opłaty jak za jazdę do końca trasy autobusu. W przypadku linii przebiegających do stref podmiejskich będzie to opłata wyższa od obowiązującej w granicach administracyjnych miasta Łowicza. Aby odzyskać nadpłaconą kwotę należy dokonać rejestracji wyjścia z pojazdu podczas wysiadania z autobusu. W momencie rejestracji wyjścia z pojazdu zostanie zwrócona różnica między zaliczkowo pobraną opłatą jak za jazdę do końca trasy, a opłatą należną za przejazd do przystanku, na którym pasażer faktycznie wysiadł.
 3. Czynność zarejestrowania przejazdu zostaje zapisana w systemie.
 4. Kasownik pobiera z karty odpowiednio: opłatę za bilet normalny, ulgowy dowolnego typu lub rejestruje tylko przejazd.
 5. W przypadku karty spersonalizowanej jako normalna lub ulgowa dowolnego typu kasownik automatycznie pobiera opłatę zgodną z rodzajem zakodowanego biletu bez konieczności wybierania opcji znajdujących się na wyświetlaczu kasownika. Każda dodatkowa rejestracja przejazdu poza swoim przejazdem wymaga dodatkowej rejestracji tzn. dokasowania karty poprzez użycie odpowiednich opcji przedstawionych na wyświetlaczu kasownika, o których mowa w § 10 ust. 5.
 6. Z karty na okaziciela kasownik pobiera automatycznie opłatę za jednorazowy bilet normalny jeśli nie została wybrana żadna opcja z przedstawionych na wyświetlaczu kasownika. Każda dodatkowa rejestracja przejazdu poza swoim przejazdem wymaga dodatkowej rejestracji tzn. dokasowania karty poprzez użycie odpowiednich opcji przedstawionych na wyświetlaczu kasownika, o których mowa w § 10 ust. 5.
 7. W przypadku rejestracji bagażu na tę samą kartę, należy każdorazowo wybrać na wyświetlaczu kasownika opcję dokasowania biletu zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat, w wyniku którego następuje pobranie opłaty jak za bilet jednorazowy.
 8. Upłynięcie daty ważności zapisanych na spersonalizowanej karcie uprawnień do przejazdów ulgowych dowolnego rodzaju z elektronicznej portmonetki nie będzie sygnalizowane. Kasownik pobierze opłatę jak za przejazd normalny.
 9. Przy rejestracji przejazdu jednorazowego z elektronicznej portmonetki pobierana jest kwota równa cenie przejazdu, zgodna z cennikiem opłat. Aby zarejestrować przejazd, na karcie elektronicznej portmonetki na przejazdy jednorazowe kwota zgromadzonych środków musi być większa od ceny najtańszego biletu.
 10. W przypadku korzystania z karty z zapisanymi: biletem okresowym i elektroniczną portmonetką do przejazdów jednorazowych w pierwszej kolejności system będzie korzystał z biletu okresowego. Jeśli bilety okresowe zakodowane na karcie utraciły już ważność to kasownik podejmuje bez ostrzeżenia próbę skasowania biletu  z elektronicznej portmonetki wg taryfy ustawionej w karcie.

  §12

Zasady właściwego posługiwania się kartą biletu elektronicznego:

 1. Karty nie wolno łamać, zginać lub w jakikolwiek sposób uszkadzać mechanicznie

(np. dziurkując, obcinając).

 1. Karty nie należy narażać na oddziaływanie wysokich i niskich temperatur, a także środków chemicznych, silnych pól magnetycznych lub elektrycznych.
 2. Kartę można bezpiecznie przechowywać i użytkować podobnie jak inne karty tego typu  (np. karty płatnicze).

Rozdział 5.

Zasady kontroli karty biletu elektronicznego

§13

 1. Kontrolę kart mogą przeprowadzać wyłącznie osoby uprawnione przez MZK posiadające identyfikator umieszczony w widocznym miejscu.
 2. Karta bez zapisanego na niej jakiegokolwiek biletu okresowego bądź uprawnienia do przejazdów bezpłatnych oraz bez aktywowania poprzez zbliżenie biletu do kasownika  nie uprawnia do przejazdu środkami komunikacji miejskiej.
 3. W celach porządkowych i ubezpieczeniowych  zaleca się każdorazowe zarejestrowanie przejazdu w kasowniku po wejściu do autobusu.
 4. Karta, którą nie dokonano zakupu biletu jednorazowego, poprzez elektroniczną portmonetkę, w kasownikach znajdujących się w autobusach nie uprawnia do przejazdu środkami komunikacji miejskiej.
 5. Kontroler wyposażony jest w urządzenie do kontroli karty, zwane dalej czytnikiem.
 6. Pasażer podczas kontroli udostępnia kartę kontrolującemu w celu odczytania jej zawartości.
 7. Na ekranie czytnika kontrolerskiego z wynikiem kontroli wyświetlane są podstawowe informacje o zakodowanych danych dotyczących ważności biletu, stanie elektronicznej portmonetki (stan licznika i informacje o skasowaniach z elektronicznej portmonetki).
 8. Czytnik sygnalizuje wynik kontroli dźwiękiem:
 • potwierdzenie ważności biletu okresowego normalnego i/lub ważnych skasowań biletu normalnego z elektronicznej portmonetki – jeden krótki sygnał,
 • potwierdzenie ważności biletu okresowego ulgowego i/lub ważnego co najmniej jednego skasowania biletu ulgowego z elektronicznej portmonetki bądź skasowania uprawnienia do przejazdu bezpłatnego – dwa krótkie sygnały,
 • brak ważnego biletu i ważnych skasowań z elektronicznej portmonetki – jeden długi sygnał
 1. W przypadku stwierdzenia blokady karty lub faktu, że kontrolowany pasażer nie jest
  w stanie potwierdzić prawa do użytkowania karty, kontroler ma prawo zatrzymać taką kartę i przekazać do COK celem wyjaśnienia sprawy.
 • W przypadku braku ważnego biletu okresowego i/lub braku zarejestrowanych skasowań z elektronicznej portmonetki bądź uprawnienia do przejazdu bezpłatnego kontroler wystawia druk opłaty dodatkowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
 • W przypadku awarii czytnika kontrolerskiego, kontrola ważności biletu może być dokonana również za pomocą kasownika biletów przy zastosowaniu funkcji „Sprawdzenie”.

Rozdział 6.

Zasady reklamacji karty
§14

 1. Reklamacje związane z funkcjonowaniem karty można składać w COK lub POK.
 2. Utratę spersonalizowanej ŁKM z powodu zagubienia lub kradzieży można zgłosić:
 • osobiście w COK lub POK,
 • telefonicznie po podaniu indywidualnego numeru klienta i hasła abonenckiego,
 • poprzez internet całodobowo po podaniu indywidualnego numeru klienta i hasła abonenckiego.
 1. Utratę ŁKM na okaziciela można zgłosić osobiście w COK lub POK za okazaniem dowodu tożsamości i paragonu potwierdzającego nabycie ŁKM na okaziciela oraz podania numeru ŁKM.
 2. Utracona karta zostanie zablokowana w systemie nie później aniżeli 24 h od momentu zgłoszenia.
 3. MZK nie odpowiada za straty środków zgromadzonych na karcie od momentu zgłoszenia utraty karty do momentu zablokowania karty.
 4. Środki zapisane w elektronicznej portmonetce na utraconej spersonalizowanej ŁKM zostaną przeniesione na duplikat karty według salda karty utraconej wykazywanego
  w systemie po 24 h od momentu zgłoszenia utraty.
 5. Zwrot niewykorzystanych środków z elektronicznej portmonetki przysługuje jedynie użytkownikowi spersonalizowanej karty w okresie posiadania przez niego aktywnej usługi elektronicznej portmonetki w okresie ważności karty. W celu zwrócenia środków
  z elektronicznej portmonetki w wyżej wymienionym przypadku użytkownik musi złożyć odpowiedni pisemny wniosek w COK lub POK.
 6. Odblokowanie spersonalizowanej ŁKM może być dokonane tylko osobiście w COK lub POK, po pozytywnej weryfikacji danych osobowych użytkownika ŁKM.
 7. Odblokowania ŁKM na okaziciela można dokonać osobiście w COK lub POK
  za okazaniem paragonu potwierdzającego nabycie ŁKM na okaziciela oraz podania numeru ŁKM.
 8. Za odblokowanie uprzednio zastrzeżonej ŁKM pobierana jest opłata w kwocie 10 zł. Kwota ta nie podlega zwrotowi.
 9. Kartę można wymienić bezpłatnie w przypadku ujawnionej wady fabrycznej.

Rozdział 7.

Postanowienia końcowe

§15

 1. Wzór wniosku  o  wydanie  ŁKM  stanowi  integralną  część
 2. MZK zobowiązana jest do podania niniejszego regulaminu do powszechnej wiadomości w COK i POK oraz na stronie internetowej mzklowicz.pl.  O wszelkich zmianach regulaminu MZK będzie powiadamiał poprzez zamieszczenie stosownej informacji w COK i POK  oraz  na stronie internetowej.
 3. Jeżeli użytkownik karty biletu elektronicznego w ciągu 14 dni od ukazania się informacji o zmianie regulaminu nie wniesie w formie pisemnej sprzeciwu w COK lub POK uznaje się, iż akceptuje on nową treść regulaminu. Wniesienie sprzeciwu traktowane będzie na równi z rezygnacją z korzystania z usługi karty biletu elektronicznego i zablokowaniem posiadanych kart.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz UCHWAŁA NR LVI/379/2018 RADY MIEJSKIEJ
  W ŁOWICZU
  z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Miasta Łowicza.
 5. Regulamin Łowickiej Karty  Miejskiej  wchodzi  w  życie  z  dniem  29.07.2018 roku.

Podstawa  prawna : ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA  ŁOWICZA NR 229a  z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu korzystania z Łowickiej Karty Miejskiej – biletu elektronicznego w Miejskim Zakładzie Komunikacji w Łowiczu”.